HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes, Hoofdweg n.z.  D 237                                                   Nr. 287

 

g

De woning van de familie J.van der Veen,  Hoofdweg n.z.  D 237  (nr.287)

 

Aangekocht door H.S.D. 06-03-1964
Laatste eigenaar; Jan van der Veen en Imke van der Veen-Telkamp
Laatste bewoner; O.kant; Berend Nannen en Aagtje Nannen-Rozeveld
                         W.kant; Arnold J. Douma en Hillie Douma-Bos
Afgebroken in 1967

 

Bewoners;

Oostkant;    Westkant;
1 Cornelis Wolf en Froukje Wolf-Alkema  1 Jacob Jonk en Klaassien Jonk-Mulder
2 Jan van der Veen en Imke van der Veen-Telkamp 2 Arnold J. Douma en Hillie Douma-Bos
3 Berend Nannen en Aagtje Nannen-Rozeveld  
   

 

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d